Αριστείδης Βαγγελάτος, Διδάκτωρ Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής

Aristides Vagelatos, PhD, Computer Engineer

pic011.jpg (17713 bytes)

Προσωπική Σελίδα

Education 2.0 blog

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση blog

Βιογραφικό Σημείωμα

(Download - pdf file)

CV Download

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Education)

·      Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών (1984 - 1989) - ισοδύναμο με Master. (Bachelor from Computer Engineering and Informatics Department, Patra's University)

Διπλωματική Εργασία - Master's Thesis: “On Electronic Publishing”: Ανάλυση - Υλοποίηση ενός συστήματος Υπερκειμένου (Hypertext). Εκπονήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 1989, στο Katholic University of Nijmegen, Faculty of Mathematics and Informatics, The Netherlands, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή C.H.A. KOSTER, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus.

·      Διδακτορικό Δίπλωμα της σχολής Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών (1992 - 1998). (PhD, Computer Engineering and Informatics Department, Patra's University)

Διδακτορική Διατριβή: “Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας με στόχο το Γραμματικό Έλεγχο”: Αρχικά σε συνεργασία με την ομάδα υπολογιστικής γλωσσολογίας του ΙΤΥ, αναπτύχθηκε ένας ελεγκτής ορθογραφικών λαθών για την Ελληνική γλώσσα. Ο ελεγκτής αυτός υιοθετήθηκε από τη Microsoft corp. και ενσωματώθηκε στις Ελληνικές εκδόσεις των προϊόντων της. Στη συνέχεια εκπονήθηκε μεθοδολογία για το γραμματικό έλεγχο στα Ελληνικά. 

·      Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2013 - 2017). (Master's in Adult Education, Hellenic Open University)

Διπλωματική Εργασία: “Επισκόπηση και ανάλυση του ρόλου των «Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων» στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: η σημερινή πρακτική στην Ελλάδα και τον κόσμο”: Στην εργασία καταπιανόμαστε με τη διερεύνηση του χώρου των ΑΕΠ, βασιζόμενοι κατά κύριο λόγο σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (δευτερογενής έρευνα). Όπως φάνηκε και εκ του αποτελέσματος, ο χώρος των ΑΕΠ (αλλά και της Ανοιχτής Εκπαίδευσης γενικότερα) έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, αλλά και όσων σχεδιάζουν και καθορίζουν το μέλλον της εκπαίδευσης. Έτσι τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική παραγωγή δημοσιεύσεων αλλά και άλλων σχετικών κειμένων πολιτικής (γκρίζα βιβλιογραφία, κ.α.) που παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον.  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Life Long Learning)

- "E-Learning and Digital Cultures" course, The University of Edinburgh (March 2013) (statement of accomplishment with distinction).

- "Internet History, Technology and Security" course, University of Michigan (Oct - Dec 2013) (certificate with distinction, Signature Track verified certificate).

- Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΚΔΒΜ, οργανωμένο από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τη ΓΓΔΒΜ, το ΕΑΠ, την ΚΕΔΕ και το ΕΕΤΑΑ, Ιανουάριος 2014 (37 ωρών). (Βεβαίωση Παρακολούθησης).

- Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων (από τον ΕΟΠΠΕΠ: 12/2014) - βλ. σχετική απόφαση.

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση (από το ΙΕΠ και το ΕΑΠ 10/2020) (Βεβαίωση Παρακολούθησης). 

- Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10/2020) (Βεβαίωση Παρακολούθησης).  

- Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course - MOOC) Επιμόρφωσης των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ). Ιούλιος - Αύγουστος 2022. (Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης).

- Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course - MOOC) της All Digital Academy (ADA) για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence). Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2023. (Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης).

- Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course - MOOC) της All Digital Academy (ADA) για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things). Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2023. (Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης).

 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ (Current Position)
  • Έμπειρος Μηχανικός, Ερευνητής (Senior Engineer, Researcher)

Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων. (Computer Technology Institute & Press)

  • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.): 2001 - 13 (ΠΛΗ10) & 2020 - σήμερα (ΠΛΗ11) (Tutor)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. (Hellenic Open University)

 

   
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
(Research and Work Interests)
  • Web 2.0, Web 3.0 (σημασιολογικός ιστός)
  • Πληροφορική και Εκπαίδευση (ICT in Education)
  • Ιατρική Πληροφορική (Medical Informatics)
  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing)
  • Οντολογίες και Πληροφορική (Ontology Engineering)
  • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (ICT Project Management)
  • Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)
  • Γλώσσες Προγραμματισμού (Programming Languages)

    ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Other info)

Μέλος Επιτροπών διαγωνισμών, ομάδων εργασίας φορέων, αξιολόγησης έργων, κ.α.

Μέλος Επιτροπών Κριτών περιοδικών, συνεδρίων, Μέλος οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων, κ.α.

    Εισηγητής σε σεμινάρια.

    Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων, κ.α.

(C) Copyright 1999-2022 A. Vagelatos. May be freely uploaded by WWW viewers and similar programs. All other rights reserved.

Last updated: August 2022.