publications A.V.

Αριστείδης Βαγγελάτος

(Google Scholar, ORCID, ResearchGate, Lens.org, Scopus, Semantic Scholar, ACM DL, DBLP, Web of Science, SciProfiles )

Δημοσιεύσεις και Ερευνητικό Έργο 

[1] Α. Βαγγελάτος, Θ. Τριαντοπούλου: Υπολογιστική Γλωσσολογία στο ΙΤΥ: Η εμπειρία από την ανάπτυξη ενός ελεγκτή ορθογραφίας, Ημερίδα με θέμα: Τα εργαλεία του μεταφραστή, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φεβρουάριος 1992.

[2] A. Βαγγελάτος, Θ. Τριαντοπούλου, Χρήση Μορφολογικού Λεξικού για την βελτιστοποίηση Συστήματος Ανάκτησης Πληροφοριών, Οκτώβριος 1993, Τεχνική Αναφορά ΙΤΥ.

[3] M. Stamison-Atmatzidi, T. Triantopoulou, A. Vagelatos, D. Christodoulakis: The Utilisation of  An Electronic Morphology Dictionary and a Spelling Correction System for the Teaching of Modern Greek, Reactive and Creative CALL Conference, October 1993, Exeter, England Computer Assisted Language Learning, An International journal, vol. 7, n. 1, 1994.

[4] A. Vagelatos, T. Triantopoulou, C. Tsalidis, D. Christodoulakis, A Spelling Correction System for Modern Greek, International Journal on Artificial Intelligence & Tools, vol. 3, n. 4, 1994.

[5] Α. Vagelatos et al., Analysis of the Literary Style of Poet A. Sikelianos - A Computer Based Approach, CONSENCUS EX MACHINA, Joint International Conference, ALLC-ACH94, Sorbonne, Paris, April 1994.  

[6] Α. Βαγγελάτος, Ε. Πελέκη, Δ. Χριστοδουλάκης, Εύρεση του θέματος Ελληνικών Λέξεων με τη βοήθεια Υπολογιστή, 15η Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 11-14 Μαΐου 1994.

[7] A. Vagelatos, T. Triantopoulou, C. Tsalidis, M. Atmantzidi & D. Christodoulakis, Correcting Spelling Errors in Modern Greek by use of a lexicon, Language Engineering on the Information Highway Conference, Santorini, Greece, 26-30 September 1994.

[8] M. Stamison-Atmatzidi, A. Vagelatos, D. Christodoulakis, Teaching English Engineering Terminology in a Hypermedia Environment, Computer Assisted Language Learning, An International journal, vol. 8, n. 2-3, 1995.

[9] A. Vagelatos, T. Triantopoulou, C. Tsalidis, D. Christodoulakis, Utilisation of a Lexicon for Spelling Correction in Modern Greek, 10th Annual Symposium On Applied Computing (SAC '95) ++Special Track on Artificial Intelligence++ The annual conference of ACM SIGAPP, ACM Computing Week, February 1995, Nashville, Tennessee, U.S.A. [ACM Proceedings]. [Download paper].

[10] Γ. Ορφανός, Μ. Ατματζίδη, Α. Βαγγελάτος, Δ. Χριστοδουλάκης, Ηλεκτρονικό Λεξικό Τεχνικών Όρων, 11ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 1997.

[11] A. Ntoulas, S. Stamou, I. Tsakou, M. Tzagarakis, Ch. Tsalidis, A. Vagelatos: Use of a Morphosyntactic Lexicon as the Basis for the Development of the Greek WordNet, 2nd International Conference on Natural Language Processing, June 2000, Patras, Greece. Lecture Notes in Computer Science Springer Berlin / Heidelberg, Volume 1835/2000, 2000, pp 49-56 [Download paper].

[12] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Introduction of a Clinical Information System in a Regional General State Hospital of Athens, Greece, Medical Informatics in Europe Conference (MIE2000), Hannover, Germany, August 2000.  [Download paper].

[12.1] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Introduction of a Clinical Information System in a Regional General State Hospital of Athens, Greece, Studies in health technology and informatics. 2000; 77:1023-7.  [Download paper].

[13] P. Lampsas, A. Vagelatos, D. Sofotasios, Ch. Papanikolaou, Ch. Manolopoulos: DNS/Hostmaster Architecture in the Greek Network of Healthcare and Welfare Services, 5th World Congress on the Internet in Medicine (MEDNET 2000), Brussels, Belgium, November 2000. [Read Abstract]

[14] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Clinical Information Systems: The need for a more user-friendly Human - Computer Interface, The Sixth International Symposium on Health Information Management Research, Halkidiki, Thessaloniki, Greece, May 2001. [Download paper].

[15] A. Vagelatos, J. Sarivougioukas: Critical Success Factors for the Introduction of a Clinical Information System, IX Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, Pula, Croatia, June 2001. [Download paper].

[16] P. Lampsas, A. Vagelatos, Ch. Papanikolaou, D. Sofotasios, Ch. Manolopoulos: Design Principles for the Implementation and Functional Integration of Regional Healthcare Virtual Private Networks, 6th World Congress on the Internet in Medicine (MEDNET 2001), Udine, Italy, November 2001.  

[17] Α. Βαγγελάτος: Τυποποίηση στην Πληροφορική της Υγείας: Απαραίτητη Προϋπόθεση για την εισαγωγή Πληροφοριακών Συστημάτων, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Νο 6, 2001 (Ιατρική Εταιρεία Αθηνών - εκδόσεις ΒΗΤΑ). [Download paper].

[18] Α. Βαγγελάτος, Ι. Σαριβουγιούκας: Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου: Απαραίτητη υποδομή στο σύγχρονο Νοσοκομείο, ΙΑΤΡΙΚΗ, No 9, 2001 (Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών - εκδόσεις ΒΗΤΑ). [Download paper].

[19] Χρ. Μανωλόπουλος, Α. Βαγγελάτος, Δ. Σοφοτάσιος: Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη συμμετοχή του στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας: παρουσίαση στην 3η συνάντηση του Ελληνικού forum Τηλεματικής στην Υγεία, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.

[20] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: IT outsourcing in the Healthcare sector: The case of a state general hospital, SIGCPR 2002 Conference, Kristiansand, Norway, May 2002. [Download paper].

[21A. Vagelatos, D. Sofotassios, C. Papanikolaou, C. Manolopoulos: ICT penetration in public Greek hospitals, Medical Informatics in Europe Conference (MIE2002), Budapest, Hungary, August 2002. Published in Studies in health technology and informatics, 2002; 90:702-6. [Download paper].

[22] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Determination of the success of a Hospital Information System Implementation, EMBEC 2002 Conference, Vienna, Austria, December 2002. [Download paper]. 

[23] P. Lampsas, J. Vidalis, Ch. Papanikolaou, A. Vagelatos: Implementation and integration of Regional Health Care Data Networks: the case of the Hellenic NHS: Journal of Medical Internet Research, vol. 4, no. 3, 2002. [Read Paper]

[24] A. Vagelatos, J. Sarivougioukas: Lessons Learned from the Introduction of a Laboratory Information System in a state hospital of Athens, Greece, Hawaii International Conference of System Science - HICSS 36, Hawaii, USA, January 2003. [Download paper].

[25] A. Vagelatos, J. Sarivougioukas: Regional Health Care Authorities delivering application services to primary health care units Medical Informatics in Europe Conference (MIE2003), St Malo, France, May 2003. [Download paper].

[26] A. Vagelatos, J. Sarivougioukas: The Impact of a LIS to the Hospital's Analytical Laboratory Quality Accreditation, International Conference on Information Communication Technologies in Health (ICICTH 2003), Samos, Greece, July 2003. [Download paper].

[27] Ch. Tsalidis, A. Vagelatos, G. Orphanos: Implementation of a Greek morphological lexicon for the biomedical domain, International Conference on Information Communication Technologies in Health (ICICTH 2003), Samos, Greece, July 2003. [Download paper].

[28] Ch. Papanikolaou, F. Malamateniou, J. Vidalis, A. Vagelatos: A new role for the IT department in Greek Hospitals, International Conference on Information Communication Technologies in Health (ICICTH 2003), Samos, Greece, July 2003. [Download paper].

[29J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Information Systems in Healthcare at the Start of the New Millennium: Potential & Limitations of Technology Management, Electronic Democracy: Information Society and Privacy conference, Athens, Greece, September 2003.

[30] Α. Βαγγελάτος: Ορθογραφικά Λάθη και Υπολογιστές, Διάλεξη στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη, Αρκαδία, 27 Νοεμβρίου 2003.

[31] C. Tsalidis, A. Vagelatos, G. Orphanos: An electronic dictionary as a basis for NLP tools: The Greek case,11th Conference on Natural Language Processing (TALN '04), April 19 - 22, 2004, Fez, Morocco. [Read paper from online proceedings]

[32] Φ. Μαλαματένιου, Γ. Βιδάλης, Χ. Παπανικολάου, Α. Βαγγελάτος: Σύστημα Εκπαίδευσης από Απόσταση των Επαγγελματιών Υγείας σε θέματα Πληροφορικής της Υγείας, ΙΑΤΡΙΚΗ No 86(1), 2004, σ. 56-61. (Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών - εκδόσεις ΒΗΤΑ). [Download paper].

[33] Π. Καλαμαρά, Α. Βαγγελάτος: Ανατροπές στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς: δυναμική και όρια των νέων τεχνολογιών, 2ο Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας, 28/6 - 2/7 2004, Μυτιλήνη, Λέσβος. [Download paper]. 

[34] C. Tsalidis, G. Orphanos, A. Vagelatos: Proofing Tools Technology at Neurosoft S.A.,Workshop on International Proofing Tools and Language Technologies, July 1-2, 2004, Patras, Greece. [Download paper].

[35A. Vagelatos, J. Sarivougioukas: Technology's limitations: A drawback in healthcare information systems' acceptance Mediterranean conference on Medical and Biological Engineering (MEDICON 2004), Ischia, Naples, Italy, August 2004. [Download paper].

[36] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος, Χ. Καλαμαρά: Πηγές Ιατρικής Πληροφορίας στο Διαδίκτυο: Ποιότητα, Αξιοπιστία και Πιστοποίηση,  6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, Οκτώβριος 2004, Αλεξανδρούπολη.

[37] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος, Δ. Νικολάου: Ταυτοποίηση Θέσης & Διαχείριση Ασθενών στο ΤΕΠ, Περιφερειακό Διεθνές Συνέδριο "Προς το ευφυές Νοσοκομείο", Νοέμβριος 2004, Θεσσαλονίκη. [Download paper].

[38] Α. Βαγγελάτος: Πηγές Ιατρικής Πληροφορίας στο Διαδίκτυο: Ποιότητα Αξιοπιστία και ... Εκπαίδευση, Συνέδριο: "Η συμβολή των ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαίδευση" που έλαβε χώρα στα πλαίσια του 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου Εσωτερικής Παθολογίας,  4-9 Οκτωβρίου 2004, Μέγαρο μουσικής Αθηνών. [Download ppt zip].

[39] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος: Η Διείσδυση Πληροφοριακών Συστημάτων στα Νοσοκομεία:Περιοδικό "Επιθεώρηση Υγείας", τεύχος 93, Μάρτιος - Απρίλιος 2005. [Download paper, σχόλια "Επενδυτή"].

[40] Α. Βαγγελάτος, Γ. Ορφανός: Η Γλωσσική Τεχνολογία (ΓΤ) στην υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού, Περιοδικό OnLine, Τεύχος 6, Φεβ. - Απρ. 2005. [Download paper]

[41A. Vagelatos, J. Sarivougioukas, C. Kalamara: Patients' Location-Awareness in the Emergency, The XIX International Congress of the European Federation of Medical Informatics (MIE 2005), Geneva, Switzerland, August 2005. [Download paper].

[42] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος, Χ. Καλαμαρά: Η Ιατρική Πληροφορία στον Κυβερνοχώρο.  Περιοδικό OnLine, Τεύχος 7, Μάιος - Ιούλ. 2005. [Download paper].

[43] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος, Α. Ιωακειμίδου, Αικ. Παραρά, Χ. Καλαμαρά: Νοσοκομειακό Φαρμακείο και νέες τεχνολογίες διαχείρισης 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και κοινωνικής Φροντίδας,  Πόρτο Χέλι, Οκτώβριος 2005.

[44] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος, Χ. Καλαμαρά: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας: Ποιος ασχολείται;  Περιοδικό OnLine, Τεύχος 9, Νοεμ. - Ιαν. 2006.

[45J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: The utilization of PDAs and RFID technology in advancing Healthcare Information Systems’ adoption in today’ s hospital, Presented at: 5th European Symposium on Biomedical Engineering, Patras, Greece, July 2006. [Download paper].

[46] Α. Βαγγελάτος, Ι. Σαριβουγιούκας: Παράγοντες Επιτυχίας για την εισαγωγή Πληροφοριακών Συστημάτων στα Νοσοκομεία:"Επιθεώρηση Υγείας", τεύχος 101, Ιούλιος - Αύγουστος 2006. [Download paper].

[47] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος, Χ. Καλαμαρά, Αικ. Παραρά: Ασφάλεια και Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Υγεία. 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και κοινωνικής Φροντίδας,  Ερέτρια, Οκτώβριος 2006.

[48] Α. Βαγγελάτος, Γ. Ορφανός, Χ. Τσαλίδης, Χρ. Καλαμαρά: Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων, 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και κοινωνικής Φροντίδας,  Ερέτρια, Οκτώβριος 2006.

[49J. Sarivougioukas, D. Fotiadis, A. Vagelatos, M. Tsiknakis: Ubiquitous Computing Infrastructure with a Container Active Map and a Naming System serving the Home Care environments, The International special topic conference on Information Technology in Biomedicine, Ioannina, Greece, 26-28 October 2006. [Download paper].

[50] M. Pantazara, E. Mantzari, A. Vagelatos, Ch. Kalamara, A. Iordanidou: Development of a Greek biomedical corpus, 11th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2007), Patras, Greece, May 2007. [Download paper].

[51] A. Vagelatos, E. Mantzari, M. Pantazara, V. Papapanagiotou, Ch. Kalamara: Implementation of a Biomedical Ontology for the Greek Language, An International Conference on Information Communication Technologies in Health (ICICTH 2007), Samos, Greece, July 2007. [Download paper].

[52] Ch. Tsalidis, E. Mantzari, M. Pantazara, Ch. Diolis, A. Vagelatos: Developing a Greek biomedical corpus for text mining, Corpus Linguistics Conference 2007 (CL 2007), Birmingham, UK, July 2007. [Download paper].

[53] A. Vagelatos, E. Mantzari, G. Orphanos, Ch. Tsalidis, Ch. Kalamara, Ch. Diolis: Implementing the NLP Infrastructure for Greek Biomedical Data Mining,  International Workshop A COMMON NATURAL LANGUAGE PROCESSING PARADIGM FOR BALKAN LANGUAGES, RANLP 2007 Conference, Borovets, Bulgaria, September 2007. [Download paper].

[54] Α. Βαγγελάτος, Γ. Ορφανός, Μ. Πανταζάρα, Χ. Διολής, Χρ. Καλαμαρά: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Υποδομή γλωσσικής Επεξεργασίας Βιοϊατρικών Κειμένων, 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και κοινωνικής Φροντίδας,  Κέρκυρα, Οκτώβριος 2007.

[55] A. Vagelatos, E. Mantzari, G. Orphanos, Ch. Tsalidis, M. Pantazara, Ch. Kalamara, Ch. Diolis: Biomedical data mining for the Greek language, MEDNET 2007, Leipzig, Germany, October 2007. Published in "Technology and Health-Care", 15(5), IOS Press. [Download paper].

[56] J. Sarivougiouκas, A. Vagelatos: e-Health vs e-Government, MEDNET 2007, Leipzig, Germany, October 2007. Published in "Technology and Health-Care", 15(5), IOS Press. [Download presentation].

[57] Α. Ιορδανίδου, Μ. Πανταζάρα, Ε. Μάντζαρη, Α. Βαγγελάτος, Γ. Ορφανός, Β. Παπαπαναγιώτου: Ζητήματα αναγνώρισης των πολυλεκτικών σύνθετων όρων στον τομέα της βιοϊατρικής, 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (2007),  Αθήνα, Νοέμβριος 2007. [Download paper].

[58] Α. Βαγγελάτος, A. Ιορδανίδου, Ι. Σταματόπουλος, Γ. Ορφανός, Β. Παπαπαναγιώτου: Εξόρυξη Γνώσης σε Βιοϊατρικά Κείμενα, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, Δεκέμβριος 2007.

[59] Α. Βαγγελάτος: Το έργο ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, Ημερίδα Γλωσσική Τεχνολογία στο Βιοϊατρικό Χώρο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2007.

[60] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος, Α. Κατραβά, Χ. Καλαμαρά: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Πληροφοριακή Υποστήριξη, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος 25, Τεύχος 1, 2008 (Ιατρική Εταιρεία Αθηνών - εκδόσεις ΒΗΤΑ). [Download paper].

[61] Α. Βαγγελάτος: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς, Εκδόσεις: Καλειδοσκόπιο, 2008 (συλλογικό έργο). [Buy it].

[62] Α. Βαγγελάτος: Η Πληροφορική στα Ελληνικά Νοσοκομεία: Διαχρονικές Απόπειρες, Αποτελέσματα και Προοπτικές, 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και κοινωνικής Φροντίδας,  Χαλκιδική, Οκτώβριος 2008. [Download presentation].

[63] Α. Βαγγελάτος, Χ. Τσαλίδης: Γλωσσική Τεχνολογία και Σχετικές Εφαρμογές. Θερινό Σχολείο 2009, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος",  Αθήνα, Ιούλιος 2009 (download program, abstracts' book).

[64] Α. Βαγγελάτος, Χ. Καλαμαρά: Web 2.0, Health 2.0, Medicine 2.0 και άλλοι νεολογισμοί, 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας,  Κρήτη, Οκτώβριος 2009.

[65] A. Vagelatos, H. Tsaknakis, F. Foskolos, Th. Komninos: Project Management Outsourcing of ICT projects in education: a case study, London International Conference on Education (LICE-2009), London, UK, November 2009. [Download paper].

[66] A. Vagelatos, H. Tsaknakis, F. Foskolos, Th. Komninos: Outsourcing Project Management Services in the Public Sector, International Journal of Digital Society (IJDS), Vol. 1, Issue 1, March 2010. [Download paper].

[67] F. Foskolos, A. Vagelatos, Th. Komninos: A Case Study on Tomorrow’s Smart Classroom: The Greek Paradigm, Canada International Conference on Education (CICE-2010), Toronto, Canada, April 2010.

[68] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos and Ch. Kalamara: Preparations’ methodology for the introduction of Information Systems in Hospitals, The 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing  (MEDICON 2010), Chalkidiki, Greece, May 2010.

[68.1] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos and Ch. Kalamara: Preparations’ methodology for the introduction of Information Systems in Hospitals,  IFMBE, 2010, Springer Berlin / Heidelberg, vol 29, pp 737-740.

[69] Α. Βαγγελάτος, Χ. Καλαμαρά: Υγεία και Web 2.0, Επιθεώρηση Υγείας, τεύχος 124, Μάιος – Ιούνιος 2010. [Download paper].

[70] Α. Βαγγελάτος, Φ. Φώσκολος: Εκπαίδευση και Web 2.0. Περιοδικό OnLine, τεύχος 17, Μάιος - Ιούλιος 2010. [Download paper].

[71] Α. Βαγγελάτος, Φ. Φώσκολος, Θ. Κομνηνός: Τα κοινωνικά δίκτυα στο σχολείο του σήμερα, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Κόρινθος, Σεπτέμβριος 2010. [Download paper].

[72] A. Vagelatos, F. Foskolos, Th. Komninos: Education 2.0: bringing innovation to the classroom, 14th Pan-Hellenic Conference on Informatics, Tripoli, Greece, September 2010. [Download paper].

[73] Α. Βαγγελάτος, Φ. Φώσκολος, Θ. Κομνηνός: Παράγοντες Επιτυχίας για την εισαγωγή ΤΠΕ στα σχολεία, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ: Το μέλλον της μάθησης, Πειραιάς, Οκτώβριος 2010. [Download paper].

[74] Α. Βαγγελάτος: Υγεία 2.0 και Κυβέρνηση (Στρογγυλό τραπέζι: web 2.0 και υγεία), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, Δεκέμβριος 2010. [Download τελικό πρόγραμμα]. [Download Παρουσίαση].

[75] Α. Βαγγελάτος, Φ. Φώσκολος, Θ. Κομνηνός: Προϋποθέσεις Επιτυχίας για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, περιοδικό i-teacher, τεύχος 2, Ιανουάριος 2011.

[76] Α. Βαγγελάτος, Φ. Φώσκολος, Θ. Κομνηνός: Διαδραστικοί Πίνακες και εκπαίδευση, 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Ιωάννινα, 1-3 Απριλίου 2011.

[77] Α. Βαγγελάτος, Φ. Φώσκολος, Θ. Κομνηνός: Εισαγωγή Τ.Π.Ε. στα Σχολεία: ο  Παράγοντας «Εκπαιδευτικός», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΤΠΕ, 28-30 Απριλίου 2011, Πάτρα.

[78] Ε.Μ. Καπνιάρη, Π. Αγγελόπουλος, Α. Πανταζής, Φ. Φώσκολος, Α. Βαγγελάτος, Θ. Κομνηνός: Πιλοτική εισαγωγή Διαδραστικών Συστημάτων στα Γυμνάσια: Αναλύοντας τη διαδικασία, 6ο Συνέδριο Σύρου, 6-8 Μαΐου 2011, Σύρος.

[79] Α. Βαγγελάτος: Οι ψηφιακές κοινότητες ιατρών και ασθενών: μια νέα πραγματικότητα, 37ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 17-21 Μαΐου 2011, Αθήνα.

[80] A. Vagelatos, E. Mantzari, M. Pantazara, Ch. Tsalidis,  Ch. Kalamara: Developing tools and resources for the biomedical domain of the Greek language, Health Informatics Journal, June 2011, Vol. 17 no. 2, pp 127-139. 

[81] A. Vagelatos, F. Foskolos, Th. Komninos: Pilot introduction of IWB and COWs in Greek schools. 15th Pan-Hellenic Conference on InformaticsSeptember 2011, Kastoria, Greece. [Download paper].

[82] Α. Βαγγελάτος, Χ. Καλαμαρά: Υγεία 2.0/3.0: Μια προσέγγιση της νέας πραγματικότητας. Συνεργατικό Δίκτυο και Κοινωνία. Εκδόσεις: Παπαζήση, 2011 (συλλογικό έργο). [Buy it]

[83] Α. Βαγγελάτος, Φ. Φώσκολος, Θ. Κομνηνός: Πιλοτική Εισαγωγή «κινητών εργαστηρίων» στα Δημοτικά σχολεία, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, Πειραιάς, Οκτώβριος 2011. [Download paper].

[84] Φ. Φώσκολος, Π. Αγγελόπουλος, Α. Πανταζής, Α. Βαγγελάτος: Εισαγωγή «κινητών εργαστηρίων» στα Δημοτικά σχολεία, 6ο Παν. Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Πάτρα, Μάρτιος 2012. [Download paper]. 

[85] Π. Καραγεώργος, Α. Καραμπίνης, A. Βαγγελάτος, Ι. Παπαϊωάννου: Αξιοποίηση συνεργατικών περιβαλλόντων Web 2.0 στη διδασκαλία, μέσω της πλατφόρμας τηλεεκπαίδευσης Moodle. 4th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (4th CIE 2012), Αθήνα, Οκτώβριος 2012.

[86] Α. Βαγγελάτος, Φ. Φώσκολος: Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα, Σχολείο 2.0 και Εκπαίδευση. Περιοδικό i-teacher, τεύχος 5, Νοέμβριος 2012. [Download paper].

[87] Π. Καραμολέγκος, Κ. Αγγελόπουλος, Γ. Φίλιος, Α. Βαγγελάτος, Σ. Νικολετσέας, Π. Σπυράκης: Δημιουργία Διανομής Λειτουργικού Συστήματος Linux προσαρμοσμένη σε προκλήσεις σχετιζόμενες με την Ασφάλεια στο Σχολικό Διαδικτυακό Περιβάλλον, 7ο Συνέδριο Σύρου, 21-23 Ιουνίου 2013, Σύρος.

[88] A. Βαγγελάτος, Ε. Δήμου, Ι. Παπαϊωάννου: Περιβάλλοντα Wiki και συνεργατική ανάπτυξη εργασιών. 4th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013) (πρόγραμμα), Αθήνα, Οκτώβριος 2013. (Παρουσίαση).

[89] Π. Αγγελόπουλος, Σ. Μεϊντάνης, Α. Βαγγελάτος: Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στην δημόσια εκπαίδευση: Ερωτηματολόγιο και Διαδικασία Έρευνας, 7th International Conference in Open and Distance Learning (ICODL 2013), 8-10 Νοεμβρίου 2013, Αθήνα.

[90] J. Sarivougioukas, I. Lagaris and A. Vagelatos: Time in the Ubiquitous Computing Context for Home Healthcare applications, Ubiquitous Computing and Communication Journal, Vol. 8, No 2, 2013.

[91] Α. Βαγγελάτος, Π. Αγγελόπουλος, Σ. Μεϊντάνης: Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στην δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους μαθητές, 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας, 4-6 Απριλίου 2014, Ημαθία. [Download paper].

[92] J. Sarivougioukas and A. Vagelatos: Analyzing Medical Contexts in Ubiquitous Computing Home Environments with Denotational Mathematics, 13th IEEE International Conference on Cognitive Informatics & Cognitive Computing, Aug. 2014, London UK.

[93] Α. Βαγγελάτος, Π. Αγγελόπουλος, Σ. Μεϊντάνης: Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στην δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 3-5 Οκτωβρίου 2014, Ρέθυμνο.

[94] Α. Βαγγελάτος, Μ. Φραγκάκη: Μάθηση και συνεργατικά περιβάλλοντα: Πόσο οι ΤΠΕ αλλάζουν πραγματικά το ισχύον μαθησιακό μοντέλο; 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-twinning, 14-16 Νοεμβρίου 2014, Πάτρα.

[95] Α. Βαγγελάτος, Σ. Νικολετσέας, Π. Καραμολέγκος, Β. Βλάχος: Εργαστήριο: Υπηρεσίες Ψηφιακής Ασφάλειας; 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-twinning, 14-16 Νοεμβρίου 2014, Πάτρα.

[96] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος: RFID στο νοσοκομείο: Εφαρμογή στον ιματισμό. 15ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 12-14 Δεκεμβρίου 2014, Μετέωρα.

[97] Α. Βαγγελάτος: Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και Ασφάλεια. Σύλλογος Γονέων 2ου Δημ. Παπάγου. Μάρτιος 2015.

[98] Α. Βαγγελάτος: Διαδίκτυο και Ασφάλεια των Παιδιών. Σύλλογος Γονέων 2ου Δημ. Παπάγου. Απρίλιος 2015.

[99] Π. Αγγελόπουλος, Α. Βαγγελάτος: Έρευνα Χρήσης των Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στους Εκπαιδευτικούς, 8ο Συνέδριο Σύρου, 26-28 Ιουνίου 2015, Σύρος.

[100] Α. Βαγγελάτος, Ευ. Θεοδωρίδης, Π. Καραμολέγκος, Σ. Νικολετσέας: Ψηφιακή Εμπιστοσύνη και Σύγχρονο Σχολείο: Δεδομένα του Σήμερα , 8ο Συνέδριο Σύρου, 26-28 Ιουνίου 2015, Σύρος.

[101] Α. Βαγγελάτος, Π. Αγγελόπουλος: Τρόπος Χρήσης των Κινητών Εργαστηρίων στα Δημοτικά Σχολεία: Έρευνα στους Εκπαιδευτικούς, 8ο Συνέδριο Σύρου, 26-28 Ιουνίου 2015, Σύρος.

[102] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos:  Use of Denotational Mathematics for the Formal Description of Autonomous Migration and Polymorphism as Prerequisites for Mobility in Home UbiHealth, 14th IEEE International Conference on Cognitive Informatics & Cognitive Computing, July 2015, Beijing, China.

[103] Α. Βαγγελάτος,: Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης, Ημερίδα: "Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη στην Εκπαίδευση", Υπουργείο Παιδείας, 3 Σεπτεμβρίου 2015, Αθήνα.

[104] Α. Βαγγελάτος: Πρωτοβουλίες και υποδομές για την ενίσχυση της Ψηφιακής Ασφάλειας στην Εκπαίδευση. Προσκεκλημένος ομιλητής: 7th Conference on Informatics in Education, 9-11 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα.

[105] Α. Βαγγελάτος: Παρουσίαση της πράξης "Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης" του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". 1η Ημερίδα έργου "Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α' Γυμνασίου", 14 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα.

[106] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος: Η αναγκαιότητα Συστημάτων Ενήμερων Διεργασιών Διάχυτου Υπολογισμού στο σύγχρονο Νοσοκομείο. Προσκεκλημένη διάλεξη: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, 16-17 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα.

[107] Μ. Γαβριηλίδου, Μ. Φουντάνα, Α. Βαγγελάτος: Ψηφιακό Παιχνίδι και κυβερνο-ασφάλεια, Πανελλήνιο συνέδριο Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ, 7-8 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα.

[108] Α. Βαγγελάτος, Π. Αγγελόπουλος: Αξιοποίηση των Κινητών Εργαστηρίων στα Δημοτικά Σχολεία: Έρευνα στους Εκπαιδευτικούς, Πανελλήνιο Συνέδριο Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ, 7-8 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα.

[109] Α. Βαγγελάτος: Παρουσίαση της πράξης "Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης" του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". 2η Ημερίδα έργου "Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α' Γυμνασίου", 16 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα.

[110] Α. Βαγγελάτος: Η δράση "Ψηφιακή Εμπιστοσύνη στην εκπαίδευση". Προσκεκλημένος ομιλητής, Διημερίδα Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Ενδυναμώνω - Enable", 27/28 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα.

[111] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos and I. Lagaris: Administration of Medical Contexts with Denotational Mathematics in Ubiquitous Computing Home Environments, International Journal of Software Science and Computational Intelligence (IJSSCI), IGI-Global, 7 (2), 2015.

[112] Α. Βαγγελάτος, Π. Αγγελόπουλος: Αξιολόγηση της Πιλοτικής Δράσης των Κινητών Εργαστηρίων σε Δημοτικά Σχολεία: Έρευνα στους εκπαιδευτικούς. Περιοδικό i-Teacher,  τ. 12, Ιανουάριος 2016.

[113] Μ. Γαβριηλίδου, Μ. Φουντάνα, Α. Βαγγελάτος: Εκπαίδευση στην Κυβερνοασφάλεια με τη χρήση Ψηφιακού Παιχνιδιού. Περιοδικό i-Teacher,  τ. 12, Ιανουάριος 2016.

[114] Α. Βαγγελάτος: Ασφαλές Διαδίκτυο: Πηγές πληροφόρησης. Σύλλογος Γονέων 2ου Δημ. Παπάγου. Ιανουάριος 2016.

[115] Α. Βαγγελάτος: "Δράσεις Ενίσχυσης της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης στην εκπαίδευση". Προσκεκλημένος ομιλητής, 3η ημερίδα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για την ορθή χρήση τεχνολογιών από παιδιά και εφήβους, 9 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα.

[116] Α. Βαγγελάτος, Σ. Νικολετσέας: "Ενίσχυση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης στην Εκπαίδευση: Αναγκαιότητα ή ακόμα μια υποβολή των καιρών;". Προσκεκλημένοι ομιλητές, 4η ημερίδα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για την ορθή χρήση τεχνολογιών από παιδιά και εφήβους "Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται...", 15 Απριλίου 2016, ΙΤΥΕ-Διόφαντος, Πάτρα.

[117] Μ. Γαβριηλίδου, Α. Βαγγελάτος, Μ. Φουντάνα: Παίζουμε το παιχνίδι της ψηφιακής ασφάλειας: 10ο Πανελλήνιο συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Ρόλος και Εφαρμογές, 15-17 Απριλίου 2016, Ναύπλιο.

[118] Α. Βαγγελάτος: Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α' Γυμνασίου. Προσκεκλημένος ομιλητής, Ημερίδα: Διαδίκτυο: Σύμμαχος, όχι εχθρός, ΔΔΕ Πειραιά & ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πειραιά, 18 Απριλίου 2016, 2ο ΓΕΛ Παιραιά.

[119] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος, Σ. Καλατζή: Νοσηλευτικά Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια. 9ο Πανελλήνιο - 8ο Πανευρωπαϊκό Νοσηλευτικό Συνέδριο, 19-22 Μαϊου 2016, Καλαμάτα.

[120] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos and I. Lagaris: Prerequisites of autonomous software operations in Home UbiHealth described formally with Denotational Mathematics: International Journal of Software Science and Computational Intelligence (IJSSCI), IGI-Global, 8 (1), 2016.

[121] Α. Βαγγελάτος: Η δράση "Ψηφιακή Εμπιστοσύνη" στην εκπαίδευση. Προσκεκλημένος ομιλητής, Ημερίδα Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Ενδυναμώνω - Enable", 28 Ιουνίου 2016, Αθήνα.

[122] Α. Βαγγελάτος, Μ. Γαβριηλίδου, Μ. Φουντάνα: Μια μέρα στη ζωή ενός μαθητή Γυμνασίου: Μαθαίνω να αντιμετωπίζω τους ψηφιακούς κινδύνους παίζοντας, Πανελλήνιο συνέδριο Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ και της Καινοτομίας, 5-6 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα.

[123] Α. Βαγγελάτος, Π. Αγγελόπουλος, Σ. Μεϊντάνης: Αξιολόγηση της δράσης του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους μαθητές, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Μάθηση με Νέες Τεχνολογίες, τ.3, Νοέμβριος 2016.

[124] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος: Ο διάχυτος υπολογισμός προκαλεί επαναπροσδιορισμό της δομής και των υπηρεσιών του συστήματος υγείας. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τις πολιτικές και τα οικονομικά της υγείας, 13-15 Δεκεμβρίου 2016, Αθήνα.

[125] Α. Βαγγελάτος: Ασφαλές Διαδίκτυο: Τρόποι προστασίας του χρήστη. Σύλλογος Γονέων 2ου Δημ. Παπάγου. Δεκέμβριος 2016.

[126] A. Vagelatos and P. Angelopoulos: Evaluating the use of laptop computers in secondary education in Greece: Findings from a national survey of teachers, Book Chapter in: Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives, Editors: P. Anastasiadis & N. Zaranis. 2017, Springer.[Buy it]

[127] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos, K. Parsopoulos and I. Lagaris: Ηome UbiHealth, Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, IGI Global, 2017.[Buy it] [Download sample PDF]

[128] Α. Βαγγελάτος, Γ. Παναγιωτόπουλος: Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι: Προσέγγιση της παρούσας κατάστασης μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, Νέος Παιδαγωγός: Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα. 1-2 Απριλίου 2017, Αθήνα.

[129] A. Vagelatos and P. Angelopoulos: Evaluation of “pupils’ laptop” initiative in secondary education in Greece: Analyzing the qualitative results of a survey on teachers, IEEE EDUCON Conference, April 25-28, 2017, Athens, Greece.

[130] Α. Βαγγελάτος, Γ. Παναγιωτόπουλος, Π. Αγγελόπουλος: Ανοιχτές Άδειες: Απαραίτητη Προϋπόθεση για το Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, 9ο Συνέδριο ΤΠΕ Σύρου, Σύρος, 28-30 Απριλίου 2017.

[131] Μ. Τσότρας, Ε. Πατεράκη, Π. Αγγελόπουλος, Α. Βαγγελάτος: Μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του eTwinning, 9ο Συνέδριο ΤΠΕ Σύρου, Σύρος, 28-30 Απριλίου 2017.

[132] Α. Βαγγελάτος & Γ. Παναγιωτόπουλος. Ποιότητα και Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: 11ο Πανελλήνιο Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις», Χαλκίδα, 5-7 Μαΐου 2017.

[133] Α. Βαγγελάτος & Γ. Παναγιωτόπουλος. Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Ελληνική Πραγματικότητα. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρία και Πράξη. Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο, Αθήνα, 19-20-21 Μαΐου 2017.

[134] Α. Βαγγελάτος & Γ. Παναγιωτόπουλος: Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Εκπαίδευση Ενηλίκων: η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα μέσα από μια βιβλιογραφική έρευνα. 6o Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα, 23-25 Ιουνίου 2017.

[135] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos, K. Parsopoulos and I. Lagaris: Use of Threading Technology to Improve Efficiency in Data Fusion for Home UbiHealth, accepted for publication in: Journal of Advanced Mathematics and Applications (JAMA). (10/2017). Unfortunatelly it was never published due to the the Journal dicontinuation.

[136] Α. Βαγγελάτος, & Γ. Παναγιωτόπουλος: Σε τι βαθμό η ανάπτυξη των ανοιχτών δεδομένων επηρεάζει την ορολογική έρευνα; 11ο Συνέδριο: Η πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2017.

[137] Α. Βαγγελάτος, & Γ. Παναγιωτόπουλος: Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Εκπαίδευση Ενηλίκων: τι μας διδάσκει η μέχρι σήμερα πρακτική, τι πρέπει να προσέξουμε για το μέλλον; 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εκ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ICODL 2017), Αθήνα,  23-26 Νοεμβρίου 2017.

[138] Α. Βαγγελάτος: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων. Σύλλογος Γονέων 2ου Δημ. Παπάγου. Ιανουάριος 2018.

[139] Α. Βαγγελάτος: Αξιοποίηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Εκπαίδευση: Ανάλυση της Βιβλιογραφίας, Νέος Παιδαγωγός: Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα. 28-29 Απριλίου 2018, Αθήνα.

[140] Α. Βαγγελάτος: Στρογγυλό τραπέζι: Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι είναι απαραίτητες να σχεδιαστούν και εφαρμοσθούν ή και πολιτικές να ανασχεδιασθούν, ώστε το «σύγχρονο σχολείο» στην Ελλάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις νέες παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, τεχνολογικές, οικονομικές και εντέλει κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις, που αναδεικνύονται στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες του 21ου αιώνα;, Νέος Παιδαγωγός: Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα. 28-29 Απριλίου 2018, Αθήνα.

[141] Α. Βαγγελάτος & Ι. Ρουσσάκης. Επιτυγχάνοντας την απαιτούμενη συνεργασία στην υλοποίηση Τράπεζας Θεμάτων για χρήση στις εξετάσεις των λυκείων της χώρας: 12ο Πανελλήνιο Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Διδακτικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές», Αθήνα, 4-6 Μαΐου 2018. [Download paper].

[142] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos, K. Parsopoulos and I. Lagaris: Ηome UbiHealth, Advanced Methodologies and Technologies in Artificial Intelligence, Computer Simulation, and Human-Computer Interaction (2 Volumes), IGI Global, 2018.[Buy it] [Download sample PDF]

[143] Α. Βαγγελάτος: Ηθική και Διαδίκτυο. Σύλλογος Γονέων 2ου Δημ. Παπάγου. Φεβρουάριος 2019.

[144] Α. Βαγγελάτος: Νέες ψηφιακές τεχνολογίες, εκπαίδευση και σύγχρονη ζωή. Διάλεξη, Όμιλος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ» Ευ. Κοντοπίδη, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, 10 Μαϊου 2019.

[145] Α. Βαγγελάτος. Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Αποτίμηση. 20 χρόνια μετά: Πού πετύχαμε, πού δεν πήγαμε καλά. Το μέλλον; Στρογγυλό Τραπέζι. 6ο Συνέδριο Νέου Παιδαγωγού. Αθήνα, 11 & 12 Μαϊου 2019.

[146] Α. Βαγγελάτος, Μ. Γαβριηλίδου, Μ. Φουντάνα, Χρ. Τσαλίδης. «Λεξιπαίγνιο»: σχεδιάζοντας την υποδομή για τη δημιουργία ψηφιακών γλωσσικών εκπαιδευτικών παιγνίων. Προσκεκλημένη Ομιλία. 6ο Συνέδριο Νέου Παιδαγωγού. Αθήνα, 11 & 12 Μαϊου 2019.

[147] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos, K. Parsopoulos and I. Lagaris: Modeling DLNN with Denotational Mathematics in UbiHealth, accepted for presentation at: 18th IEEE International Conference on COGNITIVE INFORMATICS  & COGNITIVE COMPUTING, Polytechnic University of Milan, Italy, July 2019.

[148] Α. Βαγγελάτος: Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου εξεταστικών αντικειμένων ως βάσης για τη λειτουργία Τράπεζας Θεμάτων, Περιοδικό: Νέος Παιδαγωγός. τ. 14, σσ. 380-389,  Σεπτέμβριος 2019. [Download paper]

[149] Α. Βαγγελάτος: Σχεδιάζοντας την Εισαγωγή Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Περιοδικό i-Teacher,  τ. 19, Νοέμβριος 2019. [Download paper]

[150] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Modeling Deep Learning Neural Networks with Denotational Mathematics in UbiHealth Environment, International Journal of Software Science and Computational Intelligence (IJSSCI), IGI-Global, 12 (3), 2020.

[151] Α. Βαγγελάτος: Διεξαγωγή ενδοσχολικών εξετάσεων με αξιοποίηση Τράπεζας Θεμάτων, Περιοδικό: Νέος Παιδαγωγός. τ. 18, σσ. 31-44,  Μάιος 2020. [Download paper]

[152] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Introducing DRGs into Greek National Healthcare System, in 27 weeks. Presented at: 18th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH 2020)3-5 July , 2020, Athens, Greece. Published in Studies in Health Technology and Informatics, vol. 272, June 2020, pp 217-220. [Download paper]

[153] Ch. Tsalidis, M. Fountana, M. Gavrielidou, A. Vagelatos, & J. Stamatopoulos: Implementing language games with NLP tools: the Greeκ case. Presented at  GAMES and AI, SETN 2020 workshop, 2-4 September 2020, Athens, Greece. [Download paper].

[154] A. Vagelatos, M. Gavrielidou, M. Fountana & Ch. Tsalidis: Utilizing NLP tools for the creation of school educational games. Presented at ICL2020 Educating Engineers for Future Industrial Revolutions, 23-25 September 2020, Tallinn, Estonia.   

[155] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Referrals for the systematic control of the Healthcare System. Presentated at: 16th HSSS National & International Online Conference (HSSS2020), 24-26 September, Tripoli, Greece. Download program. 

[156] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Improvement of Data Fusion with Threading Technology in Home UbiHealth. Presented at: 20th IEEE International Conference on COGNITIVE INFORMATICS & COGNITIVE COMPUTING (ICCI*CC 2020)Sep. 26-28, 2020,Tsinghua University, Beijing, China.

[157] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος: Απαραίτητες αλλαγές στην προσαγωγή ασθενών στα νοσοκομεία, την περίοδο της πανδημίας. Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, 7-12 Δεκεμβρίου 2020, Αθήνα. Download program.

[158] A. Vagelatos, M. Gavrielidou, M. Fountana & Ch. Tsalidis: Utilizing NLP tools for the creation of school educational games. In: Auer M.E., Rüütmann T. (eds) Educating Engineers for Future Industrial Revolutions. ICL 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1328. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68198-2_62

[159] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Using Denotational Mathematics for the Formal Description of Home UbiHealth Decision-Support Systems with Knowledge Flow.(2021). International Journal of Software Science and Computational Intelligence (IJSSCI), Vol. 13, Issue 4, IGI-Global. 

[160] Μ. Γαβριηλίδου, Α. Βαγγελάτος, Μ. Φουντάνα. Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας στη διάθεση του εκπαιδευτικού: το παράδειγμα του «εκατομμυριούχου» στο μάθημα της γλώσσας.  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο Αιώνα". Αθήνα, 23 - 25 Απριλίου 2021.

[161] Α. Βαγγελάτος. Λέξεις, γρίφοι και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Ημερίδα «ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ: Επαυξημένες Αφηγήσεις», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα, 8 Οκτωβρίου 2021.

[162] Α. Βαγγελάτος, Μ. Γαβριηλίδου, Μ. Φουντάνα, Ι. Σταματόπουλος, Χρ. Τσαλίδης. Επεξεργασία φυσικής γλώσσας και Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια στη διάθεση του εκπαιδευτικού. CIE 2021: 13th Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα. 9 & 10 Οκτωβρίου 2021.

[163] Μ. Φουντάνα, Α. Βαγγελάτος, Μ. Γαβριηλίδου. Υπάρχει χώρος για μικρά, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, στη σύγχρονη εκπαίδευση; Το παράδειγμα του παιχνιδιού «Βρείτε τη λέξη» για το μάθημα της γλώσσας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Αθήνα, 29 - 31 Οκτωβρίου 2021.

[164] Α. Βαγγελάτος, Ι. Σταματόπουλος, Μ. Γαβριηλίδου, Μ. Φουντάνα, Χρ. Τσαλίδης. Natural Language Processing Environment to Support Language Education Games for the Greek Language. IMCL2021 International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 4 & 5 Νοεμβρίου 2021.

[165] Α. Βαγγελάτος, Ι. Σταματόπουλος, Ν. Αλεξόπουλος. Γλωσσικά Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, H5P και Moodle. moodlemoot Greece, 26 & 27 Νοεμβρίου 2021.

[166] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Fused Contextual Data with Threading Technology to Accelerate Processing in Home UbiHealth. (2022). International Journal of Software Science and Computational Intelligence (IJSSCI), 14(1), 1-14. 

[167] A. Vagelatos & Ch. Tsalidis: Natural Language Processing as the basis for Digital Educational mini-games for the Greek Language. 4th World Conference on Future of Education (WCFEDUCATION), 17-19 December 2021, Berlin, Germany.

[168] Sp. Papadopoulos, A. Zavitsanou, E. Mantzari, V. Bourdakis & A. Vagelatos: Escape through Culture: Gamified Cultural Experiences. International Conference on Digital Cultural Heritage (ICDCH 2022), 24-25 February 2022, Tokyo, Japan.

[169] A. Galani, E. Mantzari, M., Gavrielidou, M. Fountana, S. Papadopoulos, & A. Vagelatos. "Escape through Culture”: Develop escape games based on site-related literary texts to reach the “missing” visitors of cultural sites in the era of pandemic. Παρουσίαση στο: Re-Visioning Geography for Sustainability in the Posto-Covid Era: Eurogeo Conference. 5-7 May, 2022, Lesvos, Greece.

[170] E. Mantzari, S. Papadopoulos, V. Bourdakis, A. Galani, M. Gavrielidou & M. Fountana. Fostering Greek cultural landscape: From literary texts to the design of digital escape games. DCAC 2022: 4th International Conference on Digital Culture & Audio-Visual Challenges, May 13-14, 2022, Corfu, Greece.

[171] Μ. Γαβριηλίδου, Α. Βαγγελάτος, Μ. Φουντάνα, Σ. Παπαδόπουλος & Ε. Μάντζαρη. Απόδραση στον Πολιτισμό: Αξιοποιώντας κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας για την ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης (escape games). Έγινε δεκτό για παρουσίαση στο: 1ο Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί». 13-15 Μάϊου 2022, Ιωάννινα.

[172] Μ. Φουντάνα, Μ. Γαβριηλίδου, Α. Βαγγελάτος. Σχεδιασμός ψηφιακών δωματίων απόδρασης με πολιτισμικό περιεχόμενο. 8ο Διεθνές Συνέδριο ΙΑΚΕ,  Ηράκλειο 8-10 Ιουλίου 2022.

[173] S. Papadopoulos, V. Bourdakis, E. Mantzari, A. Vagelatos, A. Galani & G. Loukakis. Designing VR and AR gamifications for cultural heritage educational escape games.  43rd International Conference of Representation Disciplines for teachers, September 14-15, 2022, Genoa, Italy.

[174] A. Vagelatos, E. Mantzari, M. Pantazara, C. Tsalidis & C. Κalamara: Healthcare NLP infrastructure for the Greek language.  O. Bojar, S. R. Dash, S. Parida, E. Villatoro-Tello, B. R. Acharya  (eds) Natural Language Processing in Healthcare: A Special Focus on Low Resource Language. 2022. CRC Press (Taylor & Francis Group) [Buy it] [e-Book] Preview PDF

[175] Ζ. Σμυρναίου & Α. Βαγγελάτος: Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Στρογγυλό τραπέζι: Καινοτόμες Τεχνολογικές Παρεμβάσεις που μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω την Εκπαιδευτική Διαδικασία), 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα, 16-18 Σεπτεμβρίου 2022.

[176] A. Vagelatos, S. Papadopoulos, P. Farandouris.  Design principles for the development of a digital educational escape game based on literary texts. 17th International Conference EUTIC: IN THE INTERSECTION OF ART, SCIENCE AND TECHNOLOGY: DIALOGOS BETWEEN HUMANS AND MACHINES, October 13-15, 2022, Corfu, Greece.

[177] T. Ward, S. Papadopoulos, V. Bourdakis, E. Mantzari & A. Vagelatos. Sound Design and Gamified Experiences in Digital Escape Games Exploring Greek Cultural Landscape. Landscape and Sustainability: Listening to Multiplicity. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Música, Universidad Autónoma de Madrid. 17-19/10/2022, Madrid, Spain.

[178] A. Vagelatos, M. Gavrielidou, M. Fountana, S. Papadopoulos, A. Galani & E. Mantzari. Designing digital educational games based on literary texts: the educational aspect. International Conference “Digital Reset: European Universities Transforming for a Changing World” (I-HE2022), October 19-21, 2022, Athens, Greece.

[179] A. Vagelatos, M. Gavrielidou, M. Fountana, & S. Papadopoulos. Digital escape games as educational facilitators for the familiarization with cultural landscapes through literary texts. 5th International Conference “Digital Culture & AudioVisual Challenges” (DCAC2023), May 12-13, 2023, Corfu, Greece.

[180] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος: Διαχείριση ποιότητας στην ψηφιακή υγεία. "Κάλλιπος" ανοικτές ακαδημαϊκές εκδόσεις, 07/2023, http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-275.

[181] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Knowledge Flux: Quantifying Knowledge Flow with Denotational Mathematics. Accepted for presentation at IEEE 22nd International Conference on Cognitive Informatics and Cognitive Computing (ICCI*CC23, Stanford Univ., CA, USA (08/2023). DOI: 10.13140/RG.2.2.12490.95682/1

[182] Ι. Σαριβουγιούκας, Α. Βαγγελάτος: Τυπικός σχεδιασμός με δηλωτικά μαθηματικά. Κεφ. 12 στο βιβλίο: "Διαχείριση ποιότητας στην Ψηφιακή Υγεία": "Κάλλιπος" ανοικτές ακαδημαϊκές εκδόσεις, 10/2023, http://hdl.handle.net/11419/10884.

[183] Ζ. Σμυρναίου, Α. Βαγγελάτος, Ι. Κωστίκας. Κέντρα Καινοτομίας: Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Εκπαίδευση. CIE 2023: 15th Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα. 3-5 Νοεμβρίου 2023.

[184] Α. Βαγγελάτος: Τα Κέντρα Καινοτομίας ως νέα δομή ανάπτυξης της Εκπαίδευσης (Συνεδρία: Η καινοτομία στην Εκπαίδευση), 26ο Forum Ανάπτυξης, Πάτρα, 18-19 Νοεμβρίου 2023.

[185] Π. Σκοινιώτης, Α. Βαγγελάτος: Απόδραση στον πολιτισμό: "το ταξίδι υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού" (Συνεδρία: ΙΤΥΕ "Διόφαντος": Καινοτόμες Εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία), Patras IQ, 8η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, Πάτρα, 25-27 Νοεμβρίου 2023.

[186] J. Sarivougioukas, A. Vagelatos: Knowledge Flux for Measuring the Intensity of the Ubiquitously Flowing Intelligence using Denotational Mathematics. International Journal of Mathematical and Computational Methods, 9, 29-41, April, 2024. 


Last updated: March 2024.

(C) Copyright 2001-2024 Aristides Vagelatos. May be freely uploaded by WWW viewers and similar programs. All other rights reserved.